ผลงาน และรางวัล


This is an example of a HTML caption with a link.


บริษัท วันทูโกลด์ อินเตอร์กรุ๊บ จำกัด

บริษัท วันทูโกลด์ อินเตอร์กรุ๊บ จำกัด เป็นผู้นำด้านการออกแบบระบบ พัฒนาระบบ และเขียนโปรแกรบ บริษัท วันทูโกลด์ ได้นำเทคโนโลยี และคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหสมาะสมกับระบบงาน ที่จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่า ความสำเร็จขององค์กรของคุณจะไปพร้อมกับการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพ


ระบบบริหารงานโรงพยาบาล : CPA_Studio


โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร, จ.ปราจีนบุรี. 2556.

ระบบเฝ้าระวังการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
จากพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, จ.นนทบุรี.
+ โรงไฟฟ้าเขื่อนขุนด่านปราการชล, จ.นครนายก. 2556.
+ โรงไฟฟ้าเขื่อนแม่กลอง Unit1, จ.กาญจนบุรี. 2557.
+ โรงไฟฟ้าเขื่อนแม่กลอง Unit2, จ.กาญจนบุรี. 2557.
+ โรงไฟฟ้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์, จ.ลพบุรี. 2558.

ระบบรายงาน Daily Report


ระบบรายงาน Daily Report เชื่อมต่อกับระบบควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังน้ำท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ : บริษัท ทรัสท์ คอนโทรล จำกัด

ระบบบริหารและจัดการต้นทุนบ้าน


บริษัท เอพี(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ระบบบริหารและจัดการโปรโมชั่น


บริษัท เอพี(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ระบบบริหารและจัดการการจัดซื้อ


บริษัท เอพี(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ระบบบริหารและจัดการเชื่อมต่อระบบ CRM - SAP


บริษัท เอพี(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา
และการมีงานทำของบัณฑิต (Data Mining)


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, กรุงเทพฯ

ติดตั้ง บำรุงรักษา ห้องเรียนภาษา


โรงเรียนการบิน กำแพงแสน จ.นครปฐม

ติดตั้งระบบเครือข่าย


บริษัท ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (นวนคร)

ติดตั้งระบบเครือข่าย


บริษัท เอสที เพาว์เวอร์ จำกัด

ระบบเฝ้าระบบภาวะวิกฤต


กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ระบบ Supply Chain Management


บริษัท สตาร์ลิงค์ (ไทยแลนด์) จำกัด